Kişisel verilerinizin Denpar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“DENPAR") tarafından işlenme şekillerine ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında DENPAR tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında DENPAR veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, KVKK Madde 5-6 hükümlerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla DENPAR’ın, iştiraklerinin, iş ortaklarının yasal ve ticari güvenliğinin sağlanması, DENPAR’ın ticari faaliyetlerinin sicilde kayıtlı kapsamda sürdürülmesi ve DENPAR’ın iş ve insan kaynakları politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korunması amacıyla her türlü gerekli her türlü önlemler DENPAR tarafından alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması:

Kişisel verileriniz, DENPAR, hissedarları, çözüm ortakları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve yetkili kamu kurum-kuruluşları ile KVKK Madde 8-9 kapsamında paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım nedeni, tamamen DENPAR 'ın, iştiraklerinin, iş ortaklarının yasal ve ticari güvenliğinin sağlanması, DENPAR’ın ticari faaliyetlerinin sicilde kayıtlı kapsamda sürdürülmesi ve DENPAR iş ve insan kaynakları politikalarının yönetilmesi amacına yöneliktir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli tüm önlemler DENPAR tarafından yasal kapsamda alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri:

DENPAR yasal şekilde faaliyetlerini sürdürmek amacına atfen kişisel verilerinizi anketler, otomatik formlar, internet, DENPAR tarafından görevlendirilmiş kişiler ve diğer yollar aracılığıyla toplamakta ve KVKK Madde 5-6 kapsamında işaret edilen koşullara uygun biçimde işlemektedir.

e) KVKK'dan Doğan Haklarınızın Neler Olduğu:

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların gerçeğine uygun şekilde düzeltilmesini talep etme,
- KVKK Madde 7 deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Yukarıdaki iki bent gereğince yapılan işlemlerin (gerçeğe uygun düzeltme ve silme-yok etme) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizi yoluyla kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazda bulunma,
- Kişisel verilerin KVKK'na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini genel mahkemelerde ayrıca talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için DENPAR’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen DENPAR İletişim Bilgileri adresine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde ise, bu yöntemler DENPAR tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 günlük yasal süre içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan ki yasal mevzuat gereği ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

f) DENPAR İletişim Bilgileri:

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, iletişim detaylarınızı, KVKK kapsamında kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu tam olarak ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde anlatan detaylı açıklamanızı içeren Başvuru Formunu imza ederek DENPAR İletişim Bilgileri adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.